Svet-Stranek.cz
Rekreační středisko ZO ECHO

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace:UNITED ENERGY a.s.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organice
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

telefon: 373 396 410 nebo 373 397 993
fax: 373 397 991
IČO: 368 563
e-mail: info@marianskatynice.cz
Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.
Týnice


HISTORIE
Roman z Týnce nemaje potomků odkázal v roce 1230 plaskému klášteru vsi Týnec, Olšany a pustý Újezd, které měly klášteru připadnout po smrti jeho manželky. V potvrzení majetku kláštera papežem Inocencem IV. z roku 1250 je v Týnci uváděn kostel sv. Petra a Pavla. Kaple v Týnci existovala údajně už ve 12. století.

Několik století jsou o Týnci jen kusé zprávy – v roce 1480 nechal klášter pobořený kostelík opravit, roku 1518 je kostel vyloupen. Při kostele byl usazen jeden z plaských řeholníků jako poustevník, aby kostel udržoval. Týnecké pozemky byly obdělávány z části z dvora Olšany, částečně byly pronajímány poddaným.

Florián Gryspek připojil Týnec ke Kralovicím a vystavěl tu mlýn. Opati kláštera samozřejmě s převodem majetku nesouhlasili a dlouhé roky se s Gryspeky soudili, až v roce 1613 dostali Týnec nazpět. Ke kostelíku se začaly konat pouti k uctívané soše Panny Marie od anděla pozdravené.

V průběhu třicetileté války byl kostel zpustošen. Po válce, za vlády opata Jakuba Vrchoty z Rosenwertu byl kostelík přestavěn a rozšířen – poprvé okolo roku 1640 a následně v letech 1648–51.

Opat Ondřej Trojer umně využil potlačené selské povstání v roce 1680 a nechal vzbouřence vysázet monumentální lipovou alej z Kralovic doplněnou sedmi kaplemi zasvěcenými sedmi radostem Panny Marie. Do dnešní doby se z aleje zachovala jen poslední Radimova lípa. Na konci 17. století Trojer kostel nechal přestavět a zvětšit, na straně presbytáře připojil nové ambitové nádvoří a k průčelí přidal zvonici. Postavil i proboštství a věž s hodinami umístěnou do prostoru mezi ambity a proboštstvím. Ve fundační listině z roku 1699 vydané opatem se praví, že proboštství má sloužit pro rozmnožení uctívání Panny Marie ve zdejším kostele a zároveň pro zajištění řádových bratří, především vysloužilých.

Kostel Zvěstování Panny Marie
Římskokatolický kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci u Kralovic z 18. století se nachází v areálu bývalého proboštství Mariánská Týnice cisterciáckého kláštera v Plasích. Po zrušení kláštera v roce 1785 stavba chátrala, takže v roce 1920 došlo ke zřícení kopule kostela, avšak v 90. let 20. století byla zahájena jeho celková rekonstrukce, dokončená v roce 2008. Společně s celým areálem je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Když kolem roku 1707 začal plaský opat Eugen Tyttl (1699-1738) na doporučení sedleckého kolegy Snopka spolupracovat s Janem Blažejem Santini-Aichelem, poutní místo v Mariánské Týnici cisterciáky spravované bylo v poměrně dobrému stavu.

Projekt novostavby byl sice hotov již o tři léta později a základní kámen stavby položen 2. července 1711, nicméně k začátku stavby došlo až v roce 1720, a stavební a výzdobné práce trvaly více jak třicet let do roku 1751, respektive 1762, kdy byl kostel vysvěcen. Proboštství bylo dokončeno o dva roky později a teprve v roce 1777 bylo sousoší Zvěstování Panny Marie přeneseno na hlavní oltář nového kostela. Ani ne deset let poté, roku 1785, byl klášter v Plasích, stejně jako jím spravované mariánské poutní místo v Týnici, zrušen. Dlouhodobě neudržovaná stavba tedy výrazně chátrala, což v roce 1920 vyústilo ve zřícení kopule a části kleneb kostela. Díky dobrovolnickému Spolku na záchranu Mariánské Týnice se však podařilo degradaci zastavit, celý komplex postupně zrekonstruovat a následně v roce 2005 nad křížením kostela opět vztyčit kopuli. V současné době slouží místo jako sídlo expozice Muzea a Galerie severního Plzeňska.